CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ

Αναρτήθηκε στις 7/02/2024, στην κατηγορία Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χολαργός, 24-01-2024
Αριθ. Πρωτ.: 99760

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 156
Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός
Τηλ.: 2131600639
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα
οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής με επιβατηγά
οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
O      Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ      Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την με αρ.37419/13479/08-05-18 απόφαση (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/2018) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας.

3. Την με αρ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας), όπως αυτή διορθώθηκε με την αρ. 538/2023 όμοια, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01-2024 έως 31-12-2028.

4. Την με αρ. πρωτ. 110610/23-12-2023 (αρ. 1331) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Επάρχους της περιφερειακής περιόδου 2024-2028 (ΑΔΑ: Ψ6ΙΩ46ΜΤΛ6-ΒΒΧ).

5. Το από 20-12-2023 Πρακτικό Ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής.

6. Το άρθρο 106 του Ν.5039/2023 (ΦΕΚ Α’ 83/03-04-2023) «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από εισήγηση του οικείου περιφερειάρχη και γνώμη του μεγαλύτερου σωματείου αυτοκινητιστών Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ της οικείας περιφερειακής ενότητας, καθορίζεται το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 με επιβατηγά αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα της οικείας περιφερειακής ενότητας, για τις Περιφέρειες Αττικής, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και την Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ο τρόπος επιλογής των δικαιούχων, ο τρόπος λειτουργίας και εκτέλεσης του έργου των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, οι προδιαγραφές του οχήματος, σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την αντικατάσταση και λειτουργία αυτών…».

7. Το άρθρο 79 του Ν.5039/2023 (ΦΕΚ Α’ 83/03-04-2023) «Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με επιβατηγά αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 68 ν. 4850/2021», με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), σύμφωνα με την οποία «1. Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με επιβατηγά αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, τα οποία φέρουν ταξίμετρο, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) τα επιβατηγά οχήματα να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα έως τριών (3) ετών από την αρχική θέση αυτών σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ή διεθνώς, β) τα οχήματα τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία σύμφωνα με την παρούσα, να μην δύνανται να αντικατασταθούν ξανά με οχήματα πέντε (5) θέσεων πριν από την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία θέσης αυτών σε κυκλοφορία.»

8. Την με αρ. οικ Α49536/4711/10.12.2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στον ν. 4070/2012 (Α’ 82)»(Β’ 3357).

9. Την με αρ. 967318/03-08-2023 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής περί καθορισμού μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) (άρθ.85 του Ν.4070/12) για το έτος 2023 στην Περιφέρεια Αττικής (ΦΕΚ 5028/τ.Β’/09-08-2023)

10. Την με αρ. 363025/27-11-2023 (ΦΕΚ6931/τΒ/08-12-2023) απόφαση της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ με έδρα εντός των Περιφερειών Αττικής, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων».

11. Τον υφιστάμενο αριθμό, ανά έδρα και κατηγορία οχημάτων ΕΔΧ, αδειών για την περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπηρεσίας.

12. Τις ανάγκες εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού της Περιφέρειας Αττικής.

ΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κυκλοφορούντος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, που έχει έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής, που επιθυμεί να αντικαταστήσει το Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητό του, με Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητο από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεις, να υποβάλλει σχετική αίτηση για την αντικατάσταση της υφιστάμενης άδειας, σε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, της αυτής έδρας , εντός έξι (6) εβδομάδων από την δημοσίευση της παρούσας, στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε κάθε έδρα διοικητική μονάδα της Περιφέρειας Αττικής καθορίζεται στο 30%. Ειδικότερα ο αριθμός των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν σε κάθε έδρα αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα :

Δείτε όλη την Απόφαση ΨΡΞΘ7Λ7-Π5Μ