Πρόσκληση για την πρακτική άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στον Δήμο Φυλής 20-03-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Άνω Λιόσια 20-03-2020
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                   Αριθ. πρωτ. 8380
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
TMHMA: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Πληροφορίες: κ. Κοντούλα Ευθυμία
ΤΗΛ.: 2132042745, 703
ΦΑΞ: 2102472000
Email: [email protected]

                                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 Ν 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύουν.

3.Την υπ’ αριθ. 378/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο .

4.Την από 21/2/2018 Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Οικονομικών για «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Φυλής», όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 871/Β΄/13-3-2018

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους υποψήφιους δικηγόρους συνολικά τρία (3) άτομα, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΩΡΑΡΙΟ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

-Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους, ορίζεται σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα (6) μηνών μετά από αίτηση του υποψήφιου και την αποδοχή της παράτασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων. Την προσεχή περίοδο η εξάμηνη άσκηση των ασκουμένων στην Νομική Υπηρεσία ξεκινά από 1η Απριλίου 2020 και λήγει την 30 Σεπτεμβρίου 2020.

– Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης του ελέγχου του παρουσιολογίου τους θα είναι ο Δήμαρχος, ως Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

– Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από χρηματικό ένταλμα της Δ/ νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

– Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον Δήμαρχο Φυλής, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος της Νομικής Υπηρεσίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων στο Δήμο Φυλής υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο εγγράφως ή με εξουσιοδότησή του στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής εντός 10 ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της πρόσκλησης (δηλαδή από 21/3/2020 μέχρι 31/3/20209), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 με 15:00μ.μ.) και η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.fyli.gr.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο για τους ασκούμενους δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή τους έχοντες καταθέσει αίτηση άσκησης στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους οι υποψήφιοι συμπληρώνουν:

  1. αίτηση πραγματοποίησης άσκησης στο Δήμο Φυλής, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται: α) στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική δ/νση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

  2. υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/86, ότι δεν συμπληρώνει το προβλεπόμενο 18/μηνο της άσκησής τους πριν το τέλος της εξαμηνιαίας άσκησης στον Δήμο Φυλής.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι θα δηλώσουν επιπλέον ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους.

Καθώς επίσης και ότι αποδέχονται τη θέση εφόσον επιλεγούν.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα με αντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπά δικαιολογητικά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση.

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ