Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΑΔΑ 92ΣΚΩΗΤ-ΦΛ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

                                                                                                                                           Άνω Λιόσια 08/09/2020
                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ : 24166

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 807

ΘΕΜΑ : « Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ, έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 1 (δ) του Ν. 3852/2010.
2. Την υπ’ αριθ. 50175/7-8-2020 KYA ( ΦΕΚ 3324/Β΄/7-8-2020 ), για την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας από τους Δήμους.
3. Την υπ’ αριθ. 52360/19-8-2020 Απόφαση του ΥΠΕΣ, για την έγκριση των θέσεων.
4. Την υπ’ αρ. πρωτ : 22316/20-8-2020 Ανακοίνωση του Δήμου μας, περί πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες
καθαρισμού σχολικών μονάδων.
5. Το υπ’ αρ. 53108/24-8-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ, περί τροποποίησης του τρόπου υπολογισμού
της εμπειρίας.
6. Την Ορθή Επανάληψη των Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων, Πλήρους Απασχόλησης, Μερικής
Απασχόλησης και Επιλαχόντων, για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων,
που αναρτήθηκαν την 7/9/2020, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Δήμου.
7. Την από 8/9/2020 Υπεύθυνη Δήλωση Παραίτησης της Χατζηνικολάου Ελένης του Βασιλείου, από
τον Πίνακα Επιτυχόντων Μερικής Απασχόλησης.
8. Την από 8/9/2020 Υπεύθυνη Δήλωση Παραίτησης της Αρφάνη Παναγιώτας του Νικολάου, από
τον Πίνακα Επιτυχόντων Μερικής Απασχόλησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, από 9/9/2020 έως και τις 30/6/2021 και την τοποθέτηση των
προσλαμβανομένων στις κάτωθι σχολικές μονάδες, ως εξής :De

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ