ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για το Δ.Σ. της Μ.Τρίτης 23/4/2019 και ώρα 12:30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Άνω Λιόσια 19-4-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. Πρωτ.: 15287
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

                                        ΠΡΟΣ
                               Τον Δήμαρχο, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και

                               Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

      Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν τα κάτωθι θέματα στην ημερήσια διάταξη, που κοινοποιήθηκε για την Μ.Τρίτη 23/4/2019 και ώρα 12:30, τα οποία θα συμπεριληφθούν ως τακτικά θέματα και η πρόσκληση συμπληρώνεται ως εξής :

17. Αποδοχή της 154.3.3/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και των όρων της χρηματοδότησης ύψους 178.560,00€ καθώς η εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες.

18. Συμμετοχή αθλητών του Δήμου μας, στο Παιδικό Πρωτάθλημα Πάλης, στη ΛΑΡΙΣΑ από 11 έως 12 Μαΐου 2019, της ομάδας Α.Ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΛΕΩΝΤΙΔΕΣ.

19. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κ. Πετρούλας – Αναστασίας Σαρτζετάκη για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αριθμ. 101/19 απόφαση Ο.Ε και αφορά εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε.

20. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/2019 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια αθλοπαιδιών Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής».

21. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΜΑΝΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στα Ο.Τ 2181 και 2182 στην Δ.Ε ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

22. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΚΑΜΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

23. Αποδοχή ή μη της αίτησης των ΖΩΗΣ χα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΣΟΥΡΗ 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΣΟΥΡΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 2) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΣΟΥΡΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΟΥΡΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                           ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ