Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άνω Λιόσια 24-12-2020
Αριθ. Πρωτ.: 36396

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ»

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ (Καθαρή αξία: 60.000,00€ + ΦΠΑ 24 % ποσού ύψους 14.400,00€).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Φυλής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες τοποθέτησης και διαγράμμισης συνθετικών ταπήτων με την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών,  για τον Δήμο Φυλής.

Συγκεκριμένα ο Δήμος σκοπεύει να πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες τοποθέτησης διακοσμητικού συνθετικού χλοοτάπητα 25mm στο γήπεδο Πανοράματος στη Δ.Ε Άνω Λιοσίων και στο Σκεπαστό της Αττικής Οδού στη Δ.Ε Ζεφυρίου και συνθετικού τάπητα αθλητικών χώρων σε γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης στο 2ο Δημοτικό σχολείο Ζεφυρίου και στο Σκεπαστό της Αττικής Οδού στη Δ.Ε Ζεφυρίου καθώς και τις απαραίτητες εργασίες διαγράμμισής τους, με σκοπό να αναβαθμίσει τους αγωνιστικούς χώρους.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη με αριθμό 218/2020 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας.

Η προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45236110-4 (Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο  (2) έτη, αρχόμενης από την υπογραφή της σύμβασης.

O  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στο  Δημοτικό  κτήριο  που  βρίσκεται  επί  της  Πλατείας Ηρώων, Άνω Λιόσια, 13341 την 22/01/2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών – προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι εκατόν πενήντα (150)  ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται εγγράφως στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια, Τ.Κ. 13341, Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών, μέχρι και την 16/01/2021 (6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Συνημμένα Αρχεία :