Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]

Άνω Λιόσια 26-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 32678

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού,
για την ανάδειξη αναδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ.: 30/2020, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.692,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 24%

 

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.692,40 € περιλαμβανομένου Φ. Π. Α. 24% (Προϋπολογισμός 57.010,00 € + ΦΠΑ 24% 13.682,4 € = 70.692,40 €).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων του Δήμου Φυλής για τις ανάγκες του Δήμου Φυλής. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Φυλής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την της ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσόν των 70.692,40 € με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 10-6671.10002 15-6671.10002 20-6671.10006 35-6671.10002 40-6671.10002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε μήνες (6) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως των προς προμήθεια ειδών.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην με αριθ. 30/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Φυλής.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Φυλής (Πλατεία Ηρώων 1), την Τρίτη 08-12-2020, ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 08/12/2020 και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Συνημμένα Αρχεία :