Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]

Άνω Λιόσια 19-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 31907

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού,
για την ανάδειξη αναδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
Α.Μ.: 292/2020, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.769,00€ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για κάθε καύσιμο  ξεχωριστά  ή  για  το  σύνολο  των  καυσίμων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη  ποσοστιαία έκπτωση (%), η οποία θα προσφερθεί επί της Μέσης Τιμής Πώλησης κάθε καυσίμου, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και πιστοποιείται για το Νομό Αττικής από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την εκάστοτε ημέρα παράδοσης.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης), απαραίτητων για την άμεση κάλυψη των αναγκών σε  καύσιμα των απορριμματοφόρων, των οχημάτων και των διαφόρων μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του συνόλου των  κτιρίων των διαφόρων δημοτικών υπηρεσιών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και των σχολικών  μονάδων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.

Η δαπάνη για την συγκεκριμένη προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσόν των 73.769,00€ (συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από τον Κωδικό Αριθμό:45.6641.10001 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2021.   

Η προμήθεια υγρών καυσίμων, κατατάσσεται στους Κωδικούς Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) ως εξής:

09134200-9  (Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων Diesel)

09132100-4  (Αμόλυβδη βενζίνη)

09135100-5  (Πετρέλαιο θέρμανσης)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων και όχι αργότερα από την έναρξη ισχύος της σύμβασης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2021& 2022 σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 51/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και την υπ’ αριθμόν 20147/23-7-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φυλής, διεύθυνση  Πλατεία Ηρώων 1 στα Άνω Λιόσια, ενώπιον της επιτροπής την 01/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 11:00 π.μ.

Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση, η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του περιεχομένου του παρόντος Διαγωνισμού σε αυτήν:

  1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α’/ 1997), σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 .
  2. Κοινοπραξίες – Συμπράξεις – Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Συνημμένα Αρχεία :