Διαγωνισμός για μίσθωση από τον Δήμο Φυλής ιδιωτικού ακινήτου για την στέγαση του παιδικού χοροθέατρου «ΑΜΥΝΑ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα
13341 Άνω Λιόσια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196
Email: [email protected]

Ημ/νια : ……..12-01-2021…..
Αρ. Πρωτ. : ……. 422…….

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΜΥΝΑ»

 

 Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει ότι:

Προκειμένου να προβεί σε φανερή Μειοδοτική προφορική και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 270/81 Π.Δ και τον εν ισχύ Ν.3463/06 ΦΕΚ 114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και τον Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΜΥΝΑ»», βάση της υπ’ αριθμ. Μελέτης 49/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών ( 20 ) από τη δημοσίευση της παρούσης να παραλάβουν τους αναλυτικούς όρους διακήρυξης και να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΜΥΝΑ»» μαζί με φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Διακήρυξη, στη Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών του Δήμου, υπ΄όψιν της Εκτιμητικής Επιτροπής, στην Δ/νση: Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια Τ.Κ 13341 .

Οι προσφορές ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές μέχρι και 02/02/2021 ημέρα Τρίτη, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Ειδικότερα ενδιαφέρεται να μισθώσει ένα έτοιμο προς χρήση ισόγειο οίκημα με εμβαδόν από 100-140 m2, εντός των ορίων της Π.Ε του κέντρου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, για στέγαση του παιδικού χοροθεάτρου «ΑΜΥΝΑ».

Οι ελάχιστες προδιαγραφές- ανάγκες που πρέπει να καλύπτει το προς μίσθωση κτίριο είναι:

  • Για την εύκολη πρόσβαση του κοινού να βρίσκεται εντός των ορίων της Π.Ε του κέντρου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.

  • Να είναι ισόγειο, αποτελούμενο από έναν ενιαίο χώρο ή δύο ανεξάρτητους χώρους που επικοινωνούν μεταξύ τους, με συνολικό εμβαδόν (κύριοι και βοηθητικοί χώροι) από 100 έως 140 m2.

  • Να διαθέτει οικοδομική άδεια.

  • Να υπάρχουν τουαλέτες.

  • Να διαθέτει κλιματισμό, ψύξη & θέρμανση, όπως επίσης και εξαερισμό.

  • Να διαθέτει δεύτερη έξοδο, η οποία θα χρησιμοποιείται ως έξοδος κινδύνου.

  • Να διαθέτει πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Το προς μίσθωση κτίριο θα πρέπει επίσης να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το γενικό οικοδομικό κανονισμό, να διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο, ηλεκτρισμό και παροχή νερού με δικούς του ανεξάρτητους μετρητές, σύστημα πυρανίχνευσης και σύστημα πυρασφάλειας, να εξασφαλίζει επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό, καθώς και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, λεβητοστάσιο, wc κ.λπ).

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής (Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα), τηλ. 2131603476 – 77 κα Καπέλη και κα Σκανδάλη, ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Συνημμένα: