CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Διαγωνισμός για “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ — Β’ ΦΑΣΗ”

Αναρτήθηκε στις 21/07/2021, στην κατηγορία Διαγωνισμοί & Έργα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
 

Άνω Λιόσια 21-07-2021
Αριθ. Πρωτ.: 22262

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

 

Προκήρυξη σύμβασης Έργα

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

 • Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Πόλη: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Κωδικός NUTS: EL306 Δυτική Αττική / Dytiki Attiki Ταχ. κωδικός: 13341 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://fyli.gr

 • Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

 • Είδος της αναθέτουσας αρχής Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Κύρια δραστηριότητα Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

 • Εύρος της σύμβασης
 • Τίτλος: Παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης στον Δήμο Φυλής — Β’ φάση.”
 • Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 45233260 Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους.
 • Είδος σύμβασης Έργα
 • Σύντομη περιγραφή:

Με το υπόψη έργο υλοποιείται αστική ανάπλαση στο ιστορικό κέντρο των Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής και σε επιλεγμένες οδούς, με στόχο την λειτουργική, περιβαλλοντική, αισθητική βελτίωση, δίνοντας ιδιαίτερη φροντίδα για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

 • Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12. 864.516,13 EUR

 • Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

11.2) Περιγραφή

11.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL306 Δυτική Αττική / Dytiki Attiki

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δήμος Φυλής.

11.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

Με το υπόψη έργο υλοποιείται αστική ανάπλαση στο ιστορικό κέντρο των Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής και σε επιλεγμένες οδούς, με στόχο την λειτουργική, περιβαλλοντική, αισθητική βελτίωση, δίνοντας ιδιαίτερη φροντίδα για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

11.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

11.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12. 864.516,13 EUR

11.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 36

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

 • Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

 • Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

 • Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

 • Συμπληρωματικές πληροφορίες

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

 • Προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του Π.Δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου στην κατηγορία/-ίες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

111.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

111.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)   Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2)     Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 27/08/2021 Τοπική ώρα: 09:00

 1. 3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
 2. 4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:

Ελληνικά

 1. 6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

 1. 7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 31/08/2021

Τοπική ώρα: 09:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ)

Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 196-198

Πόλη: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ – ΑΘΗΝΑ

Ταχ. κωδικός: 18233

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Πόλη: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. κωδικός: 13341 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http: //www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Φυλής

Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων

Πόλη: Άνω Λιόσια Αττικής

Ταχ. κωδικός: 1 33 41

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http: //www.fyli gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τού αναθέτοντος φορέα, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης τού αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά, βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς τον αναθέτοντα φορέα, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, ο αναθέτων φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν.4412/2016.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

Πόλη: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Ταχ. κωδικός: 13341

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.fyli.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης :  

16/07/2021

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 182205 στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)

Συνημμένα Αρχεία :