Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης από το Δήμο Φυλής ιδιωτικών ακινήτων για χώρο στάθμευσης οχημάτων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα
13341 Άνω Λιόσια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196
Email: [email protected]

ΑΔΑ: 9Ξ81ΩΗΤ-ΩΔ4
Άνω Λιόσια 13-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 31492

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

        Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει ότι:

Προκειμένου να προβεί σε φανερή Μειοδοτική προφορική και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 270/81 Π.Δ και τον εν ισχύ Ν.3463/06 ΦΕΚ 114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και τον Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», βάση της υπ’ αριθμ. Μελέτης 113/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών ( 20 ) από τη δημοσίευση της παρούσης να παραλάβουν τους αναλυτικούς όρους διακήρυξης και να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» μαζί με φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Διακήρυξη, στη Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών του Δήμου, υπ΄όψιν της Εκτιμητικής Επιτροπής, στην Δ/νση: Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια Τ.Κ 13341 .   

Οι προσφορές ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές μέχρι και 07/12/2020 ημέρα Δευτέρα, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Ειδικότερα ενδιαφέρεται για την μίσθωση  ιδιωτικών  ακινήτων για χώρο στάθμευσης οχημάτων εντός της πόλης των Άνω Λιοσίων.

Τα υπό μίσθωση ακίνητα αφορούν ακάλυπτα οικόπεδα  εντός της πόλης των Άνω Λιοσίων  τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος προτίθεται να μισθώσει:

  1. A) Ένα οικόπεδο έκτασης 500-550 m2, πλησίον του Αστυνομικού Τμήματος Άνω Λιοσίων στην Π.Ε Κέντρου, με σκοπό την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας επί των οδών Εργατικής Πρωτομαγιάς και Μπελογιάννη.

Β) Ένα οικόπεδο έκτασης 150-200 m2, πλησίον της πλατείας Μητροπόλεως στην Π.Ε Κέντρου, για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας επί των οδών Στρ. Λιόση, Αχαρνών και Μητροπόλεως.

Γ) Ένα οικόπεδο έκτασης 300-350 m2 στην Π.Ε Κέντρου, με σκοπό την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας επί των οδών Άρη Βελουχιώτη και Μελετίου Βασιλείου.

Δ) Ένα οικόπεδο έκτασης 900-1000 m2 στην Π.Ε Δροσούπολης, πλησίον της λαϊκής αγοράς,  με σκοπό την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας επί της οδού Πηνειού.

Τα οικόπεδα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα από επιβατικά οχήματα και η μορφολογία τους να τα καθιστά κατάλληλα για υπαίθριους χώρους στάθμευσης οχημάτων. Επίσης θα πρέπει να είναι ελεύθερα κτισμάτων, εγκαταστάσεων και πυκνών δενδροστοιχιών.

Συγκεκριμένα οι υπό μίσθωση χώροι δύναται:

α) Να είναι ασκεπή αδόμητα οικόπεδα χωρίς διαμόρφωση και  να παρέχεται η εξουσιοδότηση στο Δήμο να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες / διαμορφώσεις / κατασκευές ώστε να αδειοδοτηθούν (Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας από την Δ/νση Μεταφορών, κατά τα οριζόμενα στην οικ. 13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοστική Εγκύκλιο Διαταγή  ή (εναλλακτικά)

β) Να διαθέτουν Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας υπαίθριου σταθμού οχημάτων από την Δ/νση Μεταφορών, κατά τα οριζόμενα στην οικ. 13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51- ΕΞΝ) εφαρμοστική Εγκύκλιο Διαταγή ή (εναλλακτικά)

γ) Να πληρούν αποδεδειγμένα τις προϋποθέσεις και να έχουν εκτελεστεί όλα τα απαιτούμενα έργα σε αυτούς, με τις εγκρίσεις που προβλέπει η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο Εγκύκλιος Διαταγή, ώστε να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για υποβολή πλήρους φακέλου αδειοδότησης ως υπαίθριου σταθμού οχημάτων, από την Δ/νση Μεταφορών, κατά τα οριζόμενα στην οικ. 13929/929/11- 4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοστική Εγκύκλιο.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής (Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα), τηλ. 2131603476 – 77 κα Καπέλη και κα Σκανδάλη, ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Συμπληρωματικά: