ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 04-08-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  04-08-2020

Άνω Λιόσια σήμερα την 4η  Αυγούστου του μήνα του έτους 2020,  ημέρα Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 4-8-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

211

Λήψη
απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεση) από δικηγόρο της Ν.Υ. του
Δήμου Φυλής, κατά της υπ’ αριθμ.1033/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (Τμ. Εργατικών Διαφορών).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

21438/4-8-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

212

Έγκριση
του 2ου ΑΠΕ για το έργο:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΕ
ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ» Α.Μ.340/2016. Ανάδοχος “ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.”

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

21440/4-8-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

213

Έγκριση
του 2ου ΑΠΕ για το έργο: «
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
A.M. 184/2015.  Ανάδοχος “ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.
E.”

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

21441/4-8-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

214

 Ακύρωση
της 303/2019 Απόφασης Ο.Ε. περί Έγκρισης Ακύρωσης ή Αναστολής προστίμων &
Διαγραφής από την Ταμειακή Υπηρεσία, ως προς  Β΄ σκέλος που αφορά στην Ακύρωση
προστίμου από κατεδάφιση αυθαιρέτου μετά από έκδοση εκτέλεσης εργασιών, που
επιβλήθηκε στον κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ, διότι εκ παραδρομής αναγράφηκε λάθος
ποσό από την Υπηρεσία

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

21442/4-8-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

215

 Έγκριση
Ακύρωσης Βεβαιωθέντων Προστίμων ανέγερσης αυθαίρετης κατασκευής, με υπόχρεο
την κα ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

21443/4-8-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

216

 Έγκριση
Ακύρωσης Βεβαιωθέντων Προστίμων ανέγερσης αυθαίρετης κατασκευής, με υπόχρεους
τους κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΙΑΛΟΓΛΟΥ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

21444/4-8-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..