ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 08-07-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  08-07-2020

Άνω Λιόσια σήμερα την 8η   Ιουλίου του μήνα του έτους 2020,  ημέρα  Τετάρτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Λυρίτσης Λάμπρος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 8-7-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

157

Προέλεγχος λογαριασμού
διαχείρισης χρήσης οικ. έτους 2012.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

18305/8-7-2020

 

158

Προέλεγχος λογαριασμού
διαχείρισης χρήσης οικ. έτους 2013.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

18306/8-7-2020

 

159

Προέλεγχος λογαριασμού
διαχείρισης χρήσης οικ. έτους 2017.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

18307/8-7-2020

 

160

Προέλεγχος λογαριασμού
διαχείρισης χρήσης οικ. έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

18308/8-7-2020

 

161

Απόδοση δαπανών Παγίας
Προκαταβολής οικ. έτους 2020.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

18309/8-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

162

Απόδοση
Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής Γ/341 & Γ/342 (ταξίδι Αθήνα-Βρυξέλες-Αθήνα
την περίοδο 22-6/26-6-2020.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

18310/8-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

163

Αποδοχή
πληρωμής οφειλόμενων εισφορών προς το Δήμο Φυλής της εταιρείας «ΑΦΟΙ  ΙΑΚΩΒΟΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Ο.Ε., προς τακτοποίηση των υποχρεώσεών της για την ιδιοκτησία
της στο  Ο.Τ. 3038 με κτηματολογικό αριθμό 66093 (Προσδιορισμός τιμής μονάδας
κατά  συμβιβασμό μετά από αίτηση του υπόχρεου) και εισήγηση  προς το Δ.Σ.  για
λήψη σχετικής απόφασης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

18311/8-7-2020

 

164

Επικύρωση
του υπ’ αριθμ. 15424/17-6-2020 1ου Πρακτικού & του υπ’ αριθμ 17626/
3-7-2020 2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την Προμήθεια
«ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ», Α.Μ. 83/2020  Τ.Υ., προϋπολογισμού
119.821,20€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

18312/8-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

165

Επικύρωση
ή μη του υπ’ αριθμ. 15423/17-6-2020 1ου Πρακτικού & του υπ’ αριθμ.
17627/3-7-2020 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάδειξη
Προσωρινού Αναδόχου για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΣΣΑΣ ΣΕ
ΔΡΟΜΟΥΣ» Α.Μ. 81/2020 Τ.Υ.,  προϋπολογισμού  119.350,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

18313/8-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

166

Επικύρωση
του υπ’ αριθμ. 16549/25-6-2020 1ου Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
INFOPOINT
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 22Κ/2020 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ),
προϋπολογισμού 52.700,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

18314/8-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

167

Επικύρωση
του υπ’ αριθμ.  16548/25-6-2020 2ου Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.
5/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 64.992,12€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

18315/8-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

168

Έγκριση
του 1ου ΑΠΕ του έργου  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ» Α.Μ.
68/2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

18316/8-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

169

Έγκριση
του 2ου ΑΠΕ του έργου  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 105/2016

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

18317/8-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

170

Έγκριση
του 2ου ΑΠΕ του έργου  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΝΕΡΙ» Α.Μ. 215/2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

18318/8-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

171

Έγκριση
της γνωμάτευσης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων            Περιφέρειας
Αττικής της 21ης Συνεδρίασης 27-12-2019, του 2ου ΑΠΕ και της 1ης   Συμπληρωματικής
Σύμβασης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ»
Α.Μ. 250/17, ΑΝΑΔΟΧΟΣ “ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.” (162.994,06€).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

18319/8-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

172

Έγκριση
όρων διακήρυξης & τευχών διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού
του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ”
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 42/19, προϋπολογισμού μελέτης: 534.353,34 € με Φ.Π.Α.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

18320/8-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

173

Έγκριση
του Πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής
Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 40/17,   προϋπολογισμού: 299.108,37 € με
ΦΠΑ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

18321/8-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

174

Επικύρωση
της αρ. 16/20 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του
Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020 του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

18322/8-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

175

Επικύρωση
της αρ. 16/20 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης ισολογισμού
του ν.π.δ.δ., οικ. έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

18323/8-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

176

Επικύρωση
της αρ. 15/20 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης απολογισμού
του ν.π.δ.δ., οικ. έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

18324/8-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..