ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 14-04-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  14-04-2020

  Άνω Λιόσια σήμερα την 14η Απριλίου του μήνα του έτους 2020, ημέρα Μ. Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 14-4-2020 (ΕΚΤΑΚΤΗ) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

66

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών
της υπ’ αριθμ. 19 Κ/2020 Μελέτη της
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας
για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
(Απολυμαντικό χεριών SEPTOFORTE HAND 40) για
την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών του Δήμου Φυλής οι οποίες προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης
του κορονοιού με στόχο την προστασία της
δημόσιας υγείας προϋπολογισμού
45.028,80€ και ανάθεση κατεπειγουσών
αναγκών, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

9505/14-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

67

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών
της υπ’ αριθμ. 20Κ/2020 Μελέτη
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας
για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων) για
την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών
του Δήμου Φυλής οι οποίες προέκυψαν λόγω
της εξάπλωσης του κοροναιού με στόχο την
προστασία της δημόσιας υγείας προϋπολογισμού
57.000,00€ και ανάθεση κατεπειγουσών
αναγκών, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

9506/14-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………
2. Λάγιου Ευτέρπη……………..