ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 14-07-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  14-07-2020

Άνω Λιόσια σήμερα την 14η   Ιουλίου του μήνα του έτους 2020,  ημέρα  Τρίτη  ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Λυρίτσης Λάμπρος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 14-7-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

177

Επικύρωση του υπ’ αριθμ.
18251/8-7-2020 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού
Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών «ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 82/2020, προϋπολογισμού 119.784,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19040/14-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

178

Επικύρωση ή μη του υπ’
αριθμ. 18252/8-7-2020 2ου Πρακτικού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για
την Παροχή Υπηρεσιών «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.
15/2020 Τ.Υ.,  προϋπολογισμού  265.360,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19043/14-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

179

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
136/2020 απόφασης Ο.Ε. ως προς τον ορισμό Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής
Διαγωνισμού (Διενέργειας κ΄ Αξιολόγησης) που αφορά στη Διενέργεια Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ                                                                        1)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΜΕΛΑΝΙΩΝ &
TONER, 2)ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,                                                                  3)
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» Α.Μ. 111/2020 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.),  προϋπ/σμού 74.396,28€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19044/14-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

180

Έγκριση Τεχνικών
Προδιαγραφών &  Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 ΚΑΙ 2022» Α.Μ.:51/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού
1.893.581,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (πολυετής υποχρέωση).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19045/14-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

181

Έγκριση Τεχνικών
Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Παροχή
Υπηρεσιών «ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 139/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.,  προϋπολογισμού 35.193,18€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19046/14-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

182

Έγκριση Τεχνικών
Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την
εκτέλεση της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» Α.Μ. 145/2020
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.,  προϋπολογισμού 74.391,44€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19047/14-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

183

Έγκριση Τεχνικών
Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ & ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 110/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 128.434,24€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19048/14-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

184

Έγκριση Τεχνικών
Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Παροχή
Υπηρεσιών «ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ» Α.Μ. 4/2020 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προϋπολογισμού 74.400,00€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19049/14-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

185

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης για την Παροχή Υπηρεσιών «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 2/2020 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προϋπολογισμού 148.800,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19051/14-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..