ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 14-12-2018 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 60ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 60ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 14-12-2018

             Άνω Λιόσια σήμερα την 14η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 14-12-2018 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

390

Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων της
Φανερής Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε Α.ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 250/2018 Τ.Υ.,
δυνάμει του υπ’ αριθ. 45651/6-12-2018 Πρακτικού της
Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

47060/14-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

391

Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων της
Φανερής Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Α.Μ.:
212/2018 Τ.Υ., δυνάμει του υπ’ αριθ 45653/6-12-2018
Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

47061/14-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

392

Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του
Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ» Α.Μ.:
227/2017 Τ.Υ., προϋπολογισμού 297.600,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.),
δυνάμει του υπ’ αριθμ 45610/6-12-2018 Πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

47062/14-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

393

Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του
Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ» Α.Μ.:214/2018, προϋπολογισμού 310.000,00€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ 46155/10-12-2018
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

47063/14-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

394

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων
Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ.: 312/2018 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 71.471,05€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

47064/14-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

395

Επικύρωση του υπ’ αριθμ.
45708/6-12-2018 1ου Πρακτικού & 46154/10-12-2018
2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
2018-2019» Α.Μ.: 18Κ/2018 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
προϋπολογισμού 3.757.472,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

47065/14-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

396

Επικύρωση του υπ’ αριθμ.
45187/4-12-2018 2ου Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» Α.Μ.:
115/2018, προϋπολογισμού 123.950,40€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

47066/14-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

397

Ακύρωση
των υπ’ αριθ.20270/15-6-2018 & 20334/18-6-2018 Συμβάσεων
που αφορούν στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
(ΒΥΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕΒΑ (ΔΙΑΝΟΜΕΣ
ΕΤΟΥΣ 2016), Α.Μ.: ΤΕΒΑ 2/2016 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), λόγω
λήξεως συμβατικού χρόνου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

47067/14-12-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..