ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 26-06-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  26-06-2020

  Άνω Λιόσια σήμερα την 26η   Ιουνίου του μήνα του έτους 2020,  ημέρα  Παρασκευή ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 26-6-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

151

Επικύρωση ενεργειών
Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών     κα Μπιθέλη Χ.
Μαγδαληνή, δυνάμει των αρ. 245/20, 310/20 & 545/20  αποφάσεων του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

16778/26-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

152

Εισήγηση προς το Δ.Σ.
περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
(2η αναμόρφωση οικ. έτους 2020).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

16779/26-6-2020

 

153

Κατακύρωση του
αποτελέσματος του Ανοικτού Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ( ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΟΥΡΕΖΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ)»,
Α.Μ. 279/18  προϋπολογισμός μελέτης 4.230.000,00με Φ.Π.Α., δυνάμει
του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15220/16-6-2020 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

16780/26-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

154

Έγκριση παράτασης
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη, κατασκευή και συντήρηση διαφόρων
οδών του Δήμου Φυλής» Α.Μ.207/2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

16782/26-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

155

Αποδέσμευση Υπόλογου  υπαλλήλου
από την υπ’ αριθ. 43/10-3-2020 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Φυλής

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

16783/26-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

156

Επικύρωση
της αρ. 12/2020 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του
Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2020.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

16786/26-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..