ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 26-11-2018 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 55ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 55ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 26-11-2018

         Άνω Λιόσια σήμερα την 26η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 26-11-2018 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

362

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων
Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 101/2018
(Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.), προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
(ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44142/26-11-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

363

Επικύρωση του υπ’ αριθμ.
43148/19-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την
ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 213/2018,
προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44143/26-11-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

364

Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του
Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών που
αφορούν στις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 217/2017,
προϋπολογισμού 100.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’
αριθμ. 43296/20-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44144/26-11-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

365

Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του
Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ» Α.Μ.: 133/2018,
προϋπολογισμού 199.951,24€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του
υπ’ αριθμ. 43147/19-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44145/26-11-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

366

Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του
Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Α.Μ.:
156/2018, προϋπολογισμού 228.780,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)
δυνάμει του υπ’ αριθμ. 43295/20-11-2018 Πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44146/26-11-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

367

Ανάκληση των υπ’ αριθ.382/17,
185/18 & 186/18 αποφάσεων Ο.Ε., περί εξωδικαστικής επίλυσης
της διαφοράς μεταξύ του Δήμου και των Απόστολου Ελμαλόγλου, Ελένης
χας Γ. Βάθη κλπ και Τιμολέοντα Παππά, αντίστοιχα, για συμπλήρωση
και διόρθωση δικαιολογητικών

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44147/26-11-18

368

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του
ΕΛΜΑΛΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΑΝΝΑΣ, μετά από άσκηση
αγωγής

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44148/26-11-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

369

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ, μετά από
άσκηση αγωγής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44149/26-11-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

370

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΦΑΝΗΣ, μετά από άσκηση
αγωγής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44150/26-11-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

371

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των
ΛΙΟΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΛΙΟΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΛΙΟΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και ΛΙΟΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, μετά από άσκηση
αγωγής και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44151/26-11-18

372

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της
ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ χήρας ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΝΗΣ του ΛΙΟΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ,
μετά από άσκηση αγωγής

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44152/26-11-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

373

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του
ΓΕΩΡΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ μετά από άσκηση
αγωγής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44153/26-11-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

374

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των
ΚΑΜΠΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΛΕΝΗΣ, ΚΑΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ, ΚΑΜΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ και
της ΙΩΑΝΝΑΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ συζ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
και της ΙΩΑΝΝΑΣ, ΣΥΡΜΑ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΛΙΟΣΗ ΣΠΥΡΟΥ και
της ΔΗΜΗΤΡΑΣ και ΚΑΜΠΟΛΗ ΙΣΙΔΩΡΟΥ του ΣΠΥΡΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ,
μετά από άσκηση αγωγής και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής
απόφασης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44154/26-11-18

375

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του
ΓΕΩΡΓΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ μετά από άσκηση αγωγής

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44156/26-11-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

376

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της
ΧΑΡΑΜΗ χήρας ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΜΑΝΩΛΑΚΙΟΥ, μετά από
άσκηση αγωγής και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής
απόφασης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44157/26-11-18

377

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των
ΜΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΘΗΝΑΣ, ΜΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ
και της ΑΘΗΝΑΣ και ΡΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ,
μετά από άσκηση αγωγής και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής
απόφασης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44160/26-11-18

378

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των
ΣΥΡΜΑ, χήρας ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ του ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΥΡΜΑ ΚΩΝ/ΝΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ και ΣΥΡΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ μετά από άσκηση αγωγής και
εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44161/26-11-18

379

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των
ΚΟΚΚΟΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ, ΚΟΚΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ
του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ και ΚΟΚΚΟΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ, μετά από άσκηση αγωγής και εισήγηση
προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44162/26-11-18

380

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του
ΚΑΜΠΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μετά από άσκηση αγωγής και
εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44163/26-11-18

381

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της
ΒΑΘΗ χήρας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΜΠΡΕΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, ΒΑΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, ΒΑΘΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, ΒΑΘΗ χήρας ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΝΗΣ
του ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ και ΒΑΘΗ ΜΑΡΙΑΣ του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΦΑΝΗΣ, μετά από άσκηση αγωγής και εισήγηση προς
το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44164/26-11-18

382

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της
ΠΑΠΠΟΥ ΦΑΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΑΘΗΝΑΣ, μετά από άσκηση αγωγής
και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

44165/26-11-18

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..