ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 27-04-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  27-04-2020

  Άνω Λιόσια σήμερα την 27η Απριλίου του μήνα του έτους 2020,  ημέρα  Δευτέρα  ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 27-4-2020 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

68

Λήψη
απόφασης για την άσκηση ή μη Έφεσης από τη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κας
ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗ ΟΛΓΑΣ, κατά της υπ’ αριθμ.4259/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, εκδοθείσας επί αγωγής της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

9973/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

69

Λήψη
απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων μουσικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2020, που αφορά αίτημα υπό τη μορφή
αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών                       ( άρθρο 107 του Ν.
4483/2017 ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9974/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

70

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 8.895/02-04-2020 εισήγησης της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ» (Πλαστικές σακούλες LDPE) για
την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών του Δήμου Φυλής  οι οποίες προέκυψαν λόγω της
εξάπλωσης του κορονοιού με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας
προϋπολογισμού 712,50 € και ανάθεση κατεπειγουσών αναγκών, με τη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης  του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

9975/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

71

Επικύρωση
του υπ’αριθμ. 8816/1-4-20 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με Α.Μ. : 43/2020 (Τ.Υ.) προϋπολογισμού
70.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9976/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

72

Επικύρωση
του υπ’αριθμ. 9037/7-4-20 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού
για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» με Α.Μ.
: 198/2019 (Τ.Υ.) προϋπολογισμού 620.000,00 € (συμπ/νου
ΦΠΑ)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9977/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

73

Επικύρωση
ή μη του 1ου Πρακτικού της
Επιτροπής
Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΣΟΥΡΕΖΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.279/18

προϋπολογισμού  4.230.000,00€
(συμπ/νου ΦΠΑ)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9852/27-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

74

Έγκριση
χορήγησης παράτασης, πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του
έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»  Α.Μ.
207/2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9978/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

75

Έγκριση
χορήγησης παράτασης, πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ»  Α.Μ. 340/2016.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9979/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

76

Εισήγηση
2ης παράτασης, πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΝΕΡΙ» Α.Μ. 215/18

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9980/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

77

Εισήγηση
για παράταση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» (Αρ. Μελέτης 99/2018)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9981/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

78

Έγκριση
γνωμάτευσης του Τεχνικού  Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της 7ης
Συνεδρίασης 11-04-2019 για το έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.29/2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9982/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

79

Έγκριση
γνωμάτευσης του Τεχνικού  Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της
7ης Συνεδρίασης 11-04-2019 για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.28/2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9983/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

80

Έγκριση
γνωμάτευσης του Τεχνικού  Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της
7ης Συνεδρίασης 11-04-2019 για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.353/2016

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9984/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

81

Έγκριση γνωμάτευσης του Τεχνικού
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της 16ης Συνεδρίασης 17-10-2019
για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ»,Α.Μ.340/2016

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9985/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

82

Έγκριση
γνωμάτευσης του Τεχνικού  Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της
16ης Συνεδρίασης 17-10-2019 για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ»,Α.Μ.123/2017

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9986/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

83

Έγκριση
γνωμάτευσης του Τεχνικού  Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της
16ης Συνεδρίασης 17-10-2019 για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»,Α.Μ.207/2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9987/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

84

Έγκριση
γνωμάτευσης του Τεχνικού  Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της
16ης Συνεδρίασης 17-10-2019 για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»,Α.Μ.75/2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9989/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

85

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΕ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΥ» Α.Μ. 66/2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9990/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

86

Έγκριση
2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 11/2016.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9991/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

87

΄Έγκριση
χορήγησης παράτασης πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης
του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ” Α.Μ. 10/16.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9992/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

88

Επικύρωση
της αρ. 8/20 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ»,
περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

9993/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

89

Επικύρωση
της αρ. 7/20 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ»,
περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του
ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9994/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

90

Επικύρωση
της αρ. 1/2020 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του
Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης  προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9995/28-4-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..