ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 27-07-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  27-07-2020

Άνω Λιόσια σήμερα την 27η  Ιουλίου του μήνα του έτους 2020,  ημέρα Δευτέρα η πιο κάτω υπογεγραμμένη Καρποδίνη Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 27-7-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

203

Λήψη
απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεση) από δικηγόρο της Ν.Υ. του
Δήμου Φυλής, κατά της υπ’ αριθμ.1220/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (Τμ. Εργατικών Διαφορών) επί αγωγής εργαζομένων για μισθολογική
διαφορά

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

20533/27-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

204

Λήψη
απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεση) από δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου
Φυλής, κατά της υπ’ αριθμ.7976/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών (Τμ.22ο Μονομελές).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

20534/27-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

205

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών & όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού, για
την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΔΑ – ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΦΥΛΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Α.Μ. 155/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 26.000.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

20535/27-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

206

Κατακύρωση
ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών:
«ΜΙΣΘΩΣΗ  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 15/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού
265.360,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 20291/23-7-2020 3ου Πρακτικού
της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

20536/27-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

207

Κατακύρωση
ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΠΙΣΣΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ» Α.Μ. 81/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού
119.350,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 20289/23-7-2020 3ου Πρακτικού
της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

20537/27-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

208

Κατακύρωση
ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών
«ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 82/2020
Τ.Υ., προϋπολογισμού 119.784,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 20288/23-7-2020
3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

20539/27-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

209

Κατακύρωση
ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια
«ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ» Α.Μ. 83/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού
119.821,20€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 20292/23-7-2020 3ου Πρακτικού
της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

20540/27-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

210

Ανάκληση
της υπ’ αριθμ 116/2020 απόφασης Ο.Ε και ακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας
του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4
m3» με
συστημικό αριθμό 95206 λόγω λανθασμένης αναφοράς του ποσού προϋπολογισμού στο
υπ’ αριθμ. 78/2020
τεύχος της
Μελέτης της Τ.Υ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

20541/27-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..