Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο σχολικό συγκρότημα Αγίου Νικολάου και λοιπά δημοτικά κτίρια» με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 12η /12/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Άνω Λιόσια, 28/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 44390
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την ανάδειξη αναδόχου για την
«Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων
                          στο σχολικό συγκρότημα Αγίου Νικολάου και λοιπά δημοτικά κτίρια»

Α.Μ.:216/2018, προϋπολογισμού 74.102,40€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει κριτηρίων, που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, προς ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο σχολικό συγκρότημα Αγίου Νικολάου και λοιπά δημοτικά κτίρια» για τις ανάγκες του Δήμου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.102,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 59.760,00€ και ΦΠΑ 14.342,40 €).
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των αιτούμενων ειδών, περιλαμβανομένων των περιγραφόμενων υπηρεσιών. Οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν προσφορά για μέρος της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12 /12/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. [ ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ]
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Φυλής (Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια), την 12/12/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 11:00 π.μ.
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια, Τ.Κ. 13341.
Όσες προσφορές κατατεθούν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση ή η σύμπραξη υποχρεούται να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν τους ανατεθεί η σύμβαση, εφ’ όσον η περιβολή της συγκεκριμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (παρ. 4 άρθρο 19 του ν. 4412/2016).
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr.
Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν επαναληπτικού, που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.
 

                                                                                                                      O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνημμένα   Αρχεία :

Φωτοβολταϊκά_Διευκρινίσεις_11-12-2018.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ΦΒ_ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ_216-2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_V_-_Υπόδειγμα_Οικονομικής_Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ_-_ΤΕΥΔ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ΦΒ_ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ_216-2018

ΦΥΛΛΟ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ